Biuro aktuarialne

17 czerwca 2010

Biura aktuarialne doradzają w zakresie rozwiązań w dziedzinie projektowania i zmian w programach emerytalnych, układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania, ale przede wszystkim oferują całościowy audyt aktuarialny zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, a także Financial Accounting Standards.

Usługa audytu aktuarialnego kierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość, zgodną z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości i według wytycznych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Usługi oferowane przez Biuro aktuarialne obejmują wycenę wartości zobowiązań pracodawcy wobec pracowników z tytułów świadczeń, wynikających z regulacji kodeksu pracy, regulaminów płacowych czy układów zbiorowych. Wycena taka, potocznie zwana „wyliczeniem rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze”, dokonywana jest za pomocą zaawansowanych technik matematyczno-statystycznych i uwzględnia obecną wartość zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat na:

 • odprawy emerytalne
 • odprawy rentowe
 • nagrody jubileuszowe
 • odprawy pośmiertne
 • zaległe urlopy
 • ekwiwalent energetyczny
 • lub też inne świadczenia wypłacane w firmie

Dokonując wyceny rezerwy należy wziąć pod uwagę następujące czynniki (zgodnie z MSR nr 37):

 • niepewność i ryzyko towarzyszące nieuchronnie wielu zdarzeniom i okolicznościom
 • skutki zmian wartości pieniądza w czasie
 • przyszłe zdarzenia, których wystąpienia można oczekiwać na podstawie racjonalnych przesłanek, wpływające na wysokość kwoty niezbędnej do wywiązania się z zobowiązania,
 • skutki wprowadzenia nowych przepisów prawa w przypadku istnienia wystarczających
  i obiektywnych przesłanek ku temu.
 • przy wycenie rezerwy nie powinno się uwzględniać zysków z oczekiwanych likwidacji aktywów , nawet jeśli oczekiwana likwidacja jest blisko związana ze zdarzeniem, które jest przyczyną powstawania rezerwy.

Stan rezerw powinien być regularnie weryfikowany i  korygowany, jeśli szacunkowe zobowiązanie ulegnie zmianie

Przy wyborze biura aktuarialnego należy być ostrożnym. Ważną rzeczą, przed przystąpieniem do współpracy z biurem aktuarialnym, jest sprawdzenie czy współpracujący z biurem aktuariusz posiada licencję aktuarialną. Można tego dokonać np. na stronie KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) pod adresem http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/Rejestr_aktuariuszy.html. Kolejnym elementem wartym poświęcenia uwagi jest zapoznanie się z rekomendacjami innych klientów- może okazać się to kluczowe przy wyborze profesjonalnego biura.

Na szczególną uwagę zasługują dwa biura aktuarialne:

Signum Biuro aktuarialne Sp. z o.o.

Bezpośredni kontakt: www.signumbiuro.pl

Prospecto Sp. z o.o.

Bezpośredni kontakt: www.prospecto.pl